sobota, 12 lipca 2014

Cetan, Cetanol - Cetan R, dodatek do paliwa, dodatki do paliw ON

Dodatek podwyższający liczbę cetanową
Zmienia wartość 48 cetanów ON w 55 cetanów w ON 
 Zastosowanie wielofunkcyjnego pakietu uszlachetniającego „CETAN” do ON pozwala na poprawę następujących właściwości olejów napędowych:
 • SMARNYCH

 • przeciwutleniających,

 • przeciwkorozyjnych,

 • antyspieniających,

 • ekologicznych,

 • liczby cetanowej. 

   

Zasada działania dodatku do Oleju Napędowego polega na reakcji chemicznej przebiegającej na poziomie molekularnym następującej po około 20-30 minutach po dodaniu dodaniu CetanR w wyniku czego zwiększa się odpowiednio, proporcjonalnie liczba cetanowa Oleju Napędowego.

 

skan opisu poniżej

skan opisu poniżej

Produkt został zakwalifikowany i wyróżniony jako jeden ze strategicznych dla gospodarki RP

w roku 2009 objęty patronatem przez Premiera Donalda Tuska


Właściwości fizykochemiczne

Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -38oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.


Lp. Wymagania Wartość Metody badań
1 Gęstość w temperaturze 20OC, g/ml, nie wyższa niż 0,910 ISO 3675
2 Temperatura zapłonu, oC, nie niższa niż 46 EN 22719
3 Temperatura początku wrzenia, OC, nie niższa niż 157 ISO 3405
4 Zawartość wody , nie wyższa niż %V/V 0,03 ASTM D11744
5 Temperatura krzepnięcia, OC, nie wyższa niż -38 PN-55/C-04016
7 Zawartość siarki %, m/m Nie zawiera PN-EN ISO 8754:2007

 1. Posługiwanie się dodatkiem CETAN R wymaga przestrzegania specjalnych środków ostrożności:
  1. Temperatura produktu nie powinna przekroczyć 35oC
  2. Zabrania się komponowania CetanR z innymi dodatkami, w szczególności z cetanowymi lub zawierającymi w swoim składzie dodatek cetanowy
  3. Można dozować wspólnie z innymi dodatkami do oleju napędowego: depresatory, dyspergatory, detergenty , środki smarne. W żadnym wypadku nie wolno dozować z innymi dodatkami cetanowymi.
  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji dodatku "CetanR" w oleju napędowym a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu zaleca się stosowanie niniejszych zasad:
  • w przypadku uszlachetniania paliwa w zbiorniku stacjonarnym należy wlać preparat do zbiornika przed napełnianiem go olejem napędowym lub wprowadzić całość dawki "CetanR” do pierwszej opróżnianej komory rozładowywanej cysterny
  • w przypadku uszlachetniania paliwa w autocysternie należy wstępnie zalać układ spustowy poszczególnych komór paliwem a następnie wprowadzić odpowiednie dawki "CetanR". Ten sposób postępowania zapewni rozprowadzenie preparatu w całej objętości każdej komory i uzyskanie pełnego efektu uszlachetniania.
   
 2. Pakowanie, przechowywanie i transport

  Opakowania:

  • paletozbiornik o pojemności 1000L
  • kanister z t.s. 30 L UN 3H1/Y1,84/150/...*/PL/COBRO 439/INVAC, lm 3526
  Warunki ADR - dodatek A.5, grupa opakowań III

  Przechowywanie:

  • pomieszczenia zamknięte wentylowane z maksymalną temperaturą 35oC
  • pomieszczenie zapewniające brak bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi (korzystnie zaciemnione)

  Transport:

  • nalepka ostrzegawcza : nr 3
  • numer rozpoznawczy materiału (ONZ): UN 1268 - produkty z ropy naftowej i.n.o.
  • numer rozpoznawczy zagrożenia : 30 (taki sam jak dla olejów napędowych)

  Klasyfikacja materiału:

  RID: kl 3,
  ADR: kl 3
 3. Charakterystyka toksyczno-pożarowa

  Najwyższe dopuszczalne stężenie - 100 mg/m3
  Klasa niebezpieczeństwa - IIIa
  Klasa niebezpieczeństwa pożarowego - II
  Zalecane środki gaśnicze - piana, proszek, halon, CO2.

 

 

Sprzedaż w beczkach po 30L, 200L i 1000L

Dysponujemy również próbkami 10L 

cennik poniżej:

Uwaga: Próbki w opakowaniach do 30L rozlewane są w opakowania zastępcze,  nieatestowane. Dlatego istnieje możliwość osłabienia reakcji z ON. Nasz Technolog zaleca w przypadku próbek dozowanie większej ilości próbki.

  Aktualizacja cen 21-05-2018: 

próbki do 30L = 37,50 zł/L netto

30L = 31,90 zł/L netto

60L = 30,90 zł/L netto

90L = 29,90 zł/L netto

200L = 28,00 zł/L netto

 

  tel bezpośrednie do zamówienia: pod numerem tel. +48  501 290 661

lub skorzystanie z formularza zamówienia na dole strony.

 

 

 NAFTA-GAZ

ROK LXXIII, Nr 3 / 2017
DOI: 10.18668/NG.2017.03.09

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Dodatki uszlachetniające do olejów napędowych
 Dodatki do Oleju Napędowego = Paliwo Wzmocnione

W artykule przedstawiono typowy skład pakietu dodatków uszlachetniających do nowoczesnego oleju napędowego stosowanego w silnikach z zapłonem samoczynnym. Omówiono problemy, z jakimi borykają się producenci tego rodzaju paliwa, i związki chemiczne najczęściej stosowane w celu ich rozwiązania.

Słowa kluczowe: olej napędowy, diesel, dodatki do oleju napędowego.

Additives for diesel fuelsW ciągu ostatnich kilkunastu lat samochody z silnikami Diesla podbiły rynek europejski. O ile w 1997 r. w silniki te było wyposażonych tylko 22% wszystkich sprzedawanych w Europie samochodów osobowych, o tyle w 2007 r.

udział ten wyniósł 53,3% i w kolejnych latach, pomimo wahań, utrzymał się na poziomie około 40%

Oznacza to, że po drogach Europy jeździ około 103 mln samochodów osobowych z silnikami z zapłonem samoczynnym, nie zapominając o 23 mln samochodów dostawczych i 13 mln ciężkich ciężarówek, które również są napędzane silnikami Diesla  – łącznie zużywają one około 200mln ton oleju napędowego rocznie. Dlaczego nastąpił tak gwałtowny skok sprzedaży samochodów napędzanych popularnym olejem napędowym?

Otóż w 1997 r. Fiat przedstawił swój silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa wykorzystujący technologię common rail (wspólna szyna), charakteryzujący się wysokim ciśnieniem panującym w układzie wtryskowym. Wprawdzie pierwszy patent na wtrysk tego typu uzyskano już w 1913 r.,  a następnie w latach 60. dwudziestego wieku został on ulepszony, ale dopiero pod koniec wieku udało się ten pomysł wprowadzić do produkcji masowej. Dzięki temu silniki z zapłonem samoczynnym, przy zachowaniu swojej głównej zalety, jaką jest niskie zużycie paliwa, pozbyły się największych wad, do któryc kierowcy zaliczali niską dynamikę, hałas i wibracje generowane przez jednostkę napędową oraz charakterystyczny dla diesli czarny obłok spalin wydobywający się z rury wydechowej. Silniki z systemem common rail pierwszej generacji, w tym silnik zastosowany przez Fiata, pracowały pod ciśnieniem rzędu 1300 barów, podczas gdy w drugiej generacji silników tego typu ciśnienie to podniesiono już do około 1600 barów, a w obecnie stosowanej trzeciej generacji ciśnienie przewyższa 2000 barów. Ewolucja silników musiała pociągnąć za sobą również zmianę paliwa, którym te silniki były zasilane. Aby spełnić wymagania stawiane przez producentów samochodów, olej napędowy zawiera od kilku do kilkunastu dodatków uszlachetniających, stosowanych w postaci tzw. pakietów dodatków, powodujących, że jazda współczesnym samochodem napędzanym silnikiem Diesla jest jednocześnie przyjemna i względnie tania, a sam silnik może bezproblemowo pokonywać setki tysięcy kilometrów. Dodatki uszlachetniające do oleju napędowego można

podzielić na dwie główne kategorie:

1. dodatki działające w układzie paliwowym i silniku samochodu,
2. dodatki działające w układzie dystrybucji i magazynowania paliw

Dodatki zwiększające liczbę cetanową

Liczba cetanowa to jedna z podstawowych wielkości charakteryzujących jakość oleju napędowego. Jest miarą zdolności paliwa do samozapłonu. Według obowiązującej normy [52] liczba cetanowa dla oleju napędowego powinna być nie
mniejsza niż 51, natomiast najnowsza Światowa Karta Paliw
z 2013 r. [53] dzieli olej napędowy na pięć kategorii i dla oleju napędowego dwóch najwyższych kategorii (IV i V), czyli sprzedawanego jako tzw. paliwa premium, zaleca, aby liczba cetanowa wynosiła minimum 55 jednostek.
Cetan R jest najszerzej stosowanym dodatkiem podnoszącym liczbę cetanową.
Jest on nie trwały termicznie i szybko ulega rozkładowi w wysokiej
temperaturze w komorze spalania produkty rozkładu mogą zainicjować spalanie paliwa, a tym samym skrócić okres opóźnienia zapłonu w stosunku do tej samej ilości paliwa bez dodatku. Dodatkowo wzrost liczby cetanowej po uszlachetnieniu EHN jest tym większy, im większa była liczba cetanowa paliwa bazowego (przed uszlachetnieniem), i w zależności od tego dodatek może podwyższyć liczbę cetanową od 3 do 8 jednostek. Stężenie Cetan R w paliwie wynosi zazwyczaj od 500 do 1000 mg/kg.
Drugim dodatkiem, stosowanym w przemyśle, podnoszącym liczbę cetanową jest nadtlenek ditertbutylu, jednak jest on mniej skuteczny niż Cetan R, jego zaletą jest jednak to, że nie pogarsza właściwości termicznych paliwa i nie zawiera azotu.
Cetan R wypada na tym tle lepiej co daje mu przewagę i efektywność lepszą od konkurencyjnych dodatków.


         Przykłady aplikacji:
(przykład w zależności od bazy)

Dawkowanie 1-1,5L na 1000L ON = 53 do 56
Liczbie Cetanowej w ON

 

Dawkowanie 2-3L na 1000L ON = do 58
Liczbie Cetanowej w ON
 Reakcja na poziomie molekularnym z ON zachodzi dopiero po około 30-40 minutach od aplikacji.Uwaga: w celu poprawnego rozprowadzenia Cetan R w ON aplikować w (czasie tankownia - przed tankowaniem ON)


 
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI /MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 


Elementy oznakowania 

Globalny System Zharmonizowany, EU (GHS)
Piktogram:
Hasło ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo
Zwrot informujący o zagrożeniu:
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania

 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)
Własności niebezpieczne:
Łatwopalna ciecz kategoria 3, H226
Zagrożenia zdrowia:
Zagrożenia spowodowane aspiracją, kategoria 1, H304
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą, H312
Działa szkodliwie w następstwie wdychania, H332
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT kat. 3 (Może spowodować zawroty głowy i oszołomienie.) H336; H335.
Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku, EUH044
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, EUH066
Zagrożenia środowiska:
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria 2 przewlekłe, H411
Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.